Privacy Policy

 • Dit privacy beleid is bedoeld om de middelen en doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens door Netherlands B.V. te illustreren, in de kwaliteit van de gegevenscontroller, in connectie en via de website “feltenwcs.com”.

Houd er rekening mee dat dit beleid van toepassing is op iedereen die de website bezoekt en / of gebruikt, of op een andere manier interactie heeft met de inhoud en services die toegankelijk zijn via de website.

De verwerking van persoonlijke gegevens van de Gebruikers gebeurt volledig conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief Verordening (EU) 2016/679 (de "AVG").

 • Omleidingen naar andere websites

De website bevat koppelingen waarmee u verbinding kunt maken met andere websites die zowel door andere bedrijven binnen de Feltenwcs als door derden worden uitgevoerd. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die plaats kunnen vinden via een website van derden.

Daarom moet elke gebruiker die via de website toegang heeft tot dergelijke webpagina's en / of sociale platforms, zorgvuldig het relevante privacy beleid lezen om beter te begrijpen hoe hun persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt door derden.

 • Categorieën met de verzamelde persoonlijke gegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te gebruiken, moeten tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens verkrijgen waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

 • Verkeersgegevens

Deze categorie gegevens omvat: IP-adressen, browsertype, besturingssysteem, de domeinnaam en websiteadressen van waaruit u bent ingelogd of afwezig. De informatie op pagina's die door de gebruiker op de website zijn bezocht, het tijdstip van toegang, de tijdsperiode van de gebruiker op één pagina blijven. De interne pathanalyse en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

 

Deze technische / IT-gegevens worden alleen verzameld en gebruikt op een geaggregeerde en niet onmiddellijk identificeerbare manier en kunnen worden gebruikt om aansprakelijkheden vast te stellen in geval van hypothetische misdaden gepleegd binnen of tegen de Website of op verzoek van de bevoegde autoriteiten.

 • Persoonlijke gegevens rechtstreeks verstrekt door de gebruiker

Er zijn enkele delen van de website (bijvoorbeeld een nieuwsbriefabonnement) die erop gericht zijn om alleen die persoonlijke gegevens te verzamelen die de Gebruiker beslist te delen met het Bedrijf. Het is duidelijk dat in dit geval de beheerder de gegevens moet verzamelen die door de gebruiker zijn verstrekt om aan de ontvangen verzoeken te voldoen. Dienovereenkomstig, als de Gebruiker er de voorkeur aan geeft dat de beheerder zijn / haar persoonlijke gegevens niet verzamelt, wordt hij of zij uitgenodigd om geen verzoek te verzenden.

In elk geval zijn de gebruikers altijd vrij, na dit beleid te hebben gelezen om gedetailleerd te begrijpen hoe en voor welke doeleinden hun persoonlijke gegevens door het Bedrijf worden verwerkt, om hun eigen gegevens te delen door de specifieke formulieren in te vullen beschikbaar op de website.

 • DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

De website is ontworpen met als hoofddoel informatie te verstrekken - en dus als een interactief venster - met betrekking tot de activiteiten, producten en diensten die worden aangeboden door de bedrijven die tot de Feltenwcs behoren. Dit is de reden waarom in de meeste gevallen het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet vereist is.

In elk geval is de website volgens de principes uiteengezet door de AVG ook ingesteld op het minimaliseren van de verzameling van persoonlijke gegevens, evenals op het uitsluiten van de verwerking van dergelijke gegevens in alle gevallen wanneer de hieronder beschreven doeleinden kunnen worden bereikt met verschillende middelen en / of door anonieme gegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden door het bedrijf uitsluitend verwerkt voor:

 1. een passende navigatie op de website mogelijk maken;
 2. de gebruikers in staat stellen beter te verkennen en meer informatie te verkrijgen over de activiteiten, diensten en producten die door het bedrijf worden aangeboden;
 3. het beantwoorden en voldoen aan de verzoeken van de gebruikers;
 4. om het rekruteringsproces te runnen en de CV's te verzamelen die via de Website worden afgeleverd;
 5. om te voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in toepasselijke wetgeving en / of verzoeken of bevelen van bevoegde autoriteiten;
 6. het bezorgen van een nieuwsbrief met betrekking tot de producten en diensten van het Bedrijf.

Mochten de gegevens in de toekomst ook voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden worden verzameld, dan is het de plicht van het bedrijf om enerzijds de gebruiker adequate informatie te verstrekken met betrekking tot dergelijke nieuwe doeleinden om transparantie en gebruikersbewustzijn mogelijk te maken. , aan de andere kant, zorg ervoor dat er een geldige wettelijke basis (zoals de toestemming van de gebruiker) bestaat, waar nodig, om de relevante verwerking uit te voeren.

 • RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de gebruiker - tenzij anders vermeld - is optioneel, maar er moet worden benadrukt dat in geval van weigering om bepaalde gegevens beschikbaar te stellen aan het bedrijf, het onmogelijk zou kunnen zijn om het verzoek van de gebruiker te vervullen of bepaalde specifieke diensten te verlenen ( zoals de nieuwsbrief).

De verwerkingsactiviteiten vermeld onder a) tot e) hierboven vereisen geen toestemming van de Gebruiker, omdat deze gebaseerd zijn op verschillende wettelijke grondslagen, d.w.z. de noodzaak om de diensten uit te voeren en te leveren die rechtstreeks door de Gebruiker zijn aangevraagd en de noodzaak om te zorgen voor de naleving van een wettelijke verplichting die van toepassing is op de beheerder.

Integendeel, de hoewel verzendende promotionele nieuwsbrieven vereisen de registratie van de gebruiker, zal het bedrijf niet in staat zijn om dit soort communicatie te leveren in afwezigheid van de voorafgaande specifieke toestemming van de gebruiker.

 • METHODEN VOOR DE VERWERKING EN GEGEVENSBEVEILIGING

De persoonsgegevens worden op rechtmatige wijze verzameld en verwerkt, voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming met de fundamentele beginselen die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Verwerkingshandelingen kunnen zowel handmatig als elektronisch plaatsvinden, of met behulp van informatietechnologie-instrumenten, altijd onder technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen, vooral met het oog op het verminderen van het risico van toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens of, meer in het algemeen, verwerking die niet in overeenstemming is met de doeleinden van de verzameling.

De verwerking zal worden uitgevoerd onder het gezag van de beheerder door alleen die subjecten die naar behoren gemachtigd zijn om toegang te hebben tot en de gegevens verwerken in overeenstemming met de instructies voorzien door het Bedrijf en de toepasselijke wetten en regels voor gegevensbescherming.

 • GEGEVENSVERLENING

Persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden niet langer dan nodig bewaard. Dit binnen de tijdslimieten die in de wet- en regelgeving zijn opgesteld, net zoals de rechten om de beheerder de beschermen. .

 

Cookie Policy

Inleiding

Dit beleid geeft u uitleg over hoe Feltenwcs B.V. als gegevensbeheerder persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt. Deze worden gebruik op de website http://nl.feltenwcs.com Dit beleid geeft informatie over de keuzes die een gebruiker kan maken over welke cookies al dan niet geïnstalleerd worden wanneer hij / zij de website bezoekt en doorbladert.

Het beleid gebruikt de term ‘cookies’ om gezamenlijk te verwijzen naar cookies en soortgelijke technologieën die onder de wettelijke regelgeving vallen zoals, bijvoorbeeld, Local Shared Objects - gewoonlijk aangeduid als "flash cookies", web beacons of bugs, inclusief transparante clear gifs).

De verzamelde informatie betreft gegevens waarmee het mogelijk wordt web gebruikers/bezoekers te identificeren door deze te koppelen met andere gegevens in het bezit van derden en dan te verwerken (zoals, bijvoorbeeld, het IP-adres, het domein en de registratienummers van de computers, zoals gebruikt door mensen die met de website in contact komen). Deze gegevens worden uitsluitend bewerkt en gebruikt voor statistische doeleinden.

Dit document vormt, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief Regeling (EU) 2016/679 (de "AVG"), een integraal en wezenlijk onderdeel van het Privacy beleid van de Onderneming. We raden u daarom ten zeerste aan om ook dit document te lezen.

Wat is een cookie

Een cookie is een klein gegevensbestand, dat bestaat uit letters en cijfers en op het apparaat van een gebruiker wordt gezet wanneer deze zich toegang verschaft tot de website. Er worden dan bij ieder daaropvolgend bezoek cookies teruggestuurd naar de website van oorsprong. Cookies zijn vooral daarom nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen.

Het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën wordt al geruime tijd als normaal beschouwd en cookies zijn vooral belangrijk voor het aanbieden van veel online diensten. Het gebruik van dergelijke technologieën is daarom niet verboden door de wet, maar ze vereisen wel dat mensen van de cookies op de hoogte worden gesteld en dat ze de keuze krijgen welke van deze zij willen accepteren.

Verschillende soorten cookies

Sessiecookies en persistent cookies

Cookies kunnen komen te vervallen aan het eind van een browser sessie (vanaf het moment dat de gebruiker het venster van de browser opent tot wanneer hij de browser verlaat) of zij kunnen voor langere tijd worden opgeslagen.

 

Sessiecookies – maken het de website mogelijk om de door de gebruiker verrichte handelingen tijdens een browser sessie te koppelen. Zij kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld het onthouden van wat een gebruiker in zijn winkelmandje heeft geplaatst terwijl hij/zij op de site rond bladert. Ze kunnen ook voor beveiliging worden gebruikt, wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot een internetbank of om het gebruik van webmail te vergemakkelijken. Deze sessiecookies verdwijnen na een browsersessie.

Het gebruik van de zogenaamde sessiecookies (die in ieder geval niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en automatisch worden verwijderd zodra de browser gesloten wordt) is strikt beperkt tot het doel van overdragen van gegevens (samengesteld uit willekeurige door de server gecreëerde cijfers) die de specifieke sessie identificeren en nodig zijn om een veilige en efficiënte navigatie op de site mogelijk te maken. De zogenaamde sessiecookies die op deze website worden gebruikt vermijden andere digitale methoden, die inbreuk zouden kunnen maken op de privacy van de gebruikers met betrekking tot hun surfgedrag.

Persistent cookies – worden tussen de browsersessies op het apparaat van een gebruiker opgeslagen, waarmee de voorkeuren of de handelingen van een gebruiker verspreid over de hele site (of in sommige gevallen over verschillende websites) kunnen worden onthouden. Persistent cookies kunnen voor uiteenlopende doeleinden gebruikt worden, met inbegrip van het onthouden van de voorkeuren en de keuzes van de gebruikers wanneer ze gebruik maken van een site.

Eerste- en derde-partij cookies – Of een cookie ‘eerste-’ of ‘derde-partij’ wordt genoemd is een verwijzing naar de website of het domein dat de cookie plaatst. Eerste-partij cookies zijn in principe cookies die geplaatst worden door de website die de gebruiker bezoekt - de site waarvan de naam in de URL-venster verschijnt: in dit geval is er dus sprake van cookies die door http://nl.feltenwcs.com  worden geplaatst. Derde-partij cookies worden geplaatst door een ander domein dan die de gebruiker bezoekt: dat wil zeggen cookies die door andere websites dan http://nl.feltenwcs.com  worden ingesteld. Als een gebruiker een website bezoekt en een ander bedrijf plaatst zo een cookie, dan is er sprake van een cookie van derde partij. 

Toestemming voor cookies

Een aantal cookies zijn strikt noodzakelijk voor het correct functioneren van Internet en er is geen toestemming van de gebruiker vereist, bijvoorbeeld voor de cookies die ervoor zorgen dat de inhoud van een pagina snel en effectief wordt geladen door de werklast te spreiden over een groot aantal computers, of de cookies die voor de beveiliging zorgen.

Andere cookies zijn eveneens normaal gesproken noodzakelijk of belangrijk maar niet van essentieel belang, en hebben daarom de toestemming van de gebruiker nodig.

De toestemming van de gebruikers wordt verzameld door middel van verschillende technieken die worden toegepast op deze website. De eerste manier is het klikken op het specifieke vak van de cookiebanner dat het gebruik van cookies duidelijk maakt en op de bestemmingspagina wordt gepubliceerd.

U kunt de verleende toestemming voor het gebruik van cookies altijd weer intrekken, hoewel dit gevolgen met zich mee kan brengen wat betreft de functionaliteit van de website.

Cookies die wij gebruiken

Bij de exploitatie van zijn website maakt Feltenwcs gebruik van cookies om diensten aan te bieden, om de ervaring van de gebruiker te verbeteren en om geaggregeerde statistieken te ontwikkelen over de om verschillende redenen verzamelde gegevens.

Dankzij deze cookies kunnen wij u onderscheiden van de andere gebruikers van de website, wat ons helpt om u een goede gebruikerservaring te bieden terwijl u door onze website bladert en het stelt ons ook in staat deze website te verbeteren.

Wij gebruiken "technische" en "analytische" cookies. Op deze manier kunnen wij het aantal bezoekers waarnemen en tellen en zien hoe de bezoekers zich tijdens het gebruik op de site verplaatsen. Dit helpt ons om de manier waarop de website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat zij nodig hebben. U kunt meer lezen over de individuele analytische cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt herkennen in de onderstaande tabel.

In het bijzonder gebruikt deze internet site de volgende soorten cookies, alle vermeld in de onderstaande tabel:

 • technische: nodig voor de navigatie binnen de site en om bepaalde functies te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld om van de ene naar de andere pagina te surfen, enz.).
 • analytische:voor statistische analyse van het toegang verschaffen tot de site. De informatie wordt verzameld op basis van geaggregeerde gegevens.

Deze website gebruikt geen cookies voor het gericht plaatsen van advertenties.

 

Naam

Domein

Type Cookies

Beschriiving

Bewaar-termijn

SESSd41c95c0ecb065

501fd512764e024c52

feltenwcs.com

Sessiecookies

Sessie-identificateur.

-

__atuvc

feltenwcs.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing widget die in websites is ingebed om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een serie van netwerk-en-delen  platforms. Het slaat een bijgewerkte telling op van gedeelde pagina’s.

2 jaar

__atuvs

feltenwcs.com

Sessie cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing widget die algemeen is ingebed in websites om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een serie van netwerk-en-delen  platforms.

2 jaar

_ga

feltenwcs.com

Derde-partij cookies

Deze cookienaam is verbonden met Google Universal Analytics 

2 jaar

_gat

feltenwcs.com

Derde-partij cookies

Deze cookie naam is verbonden met Google Universal Analytics 

2 jaar

accept-cookies

feltenwcs.com

Lokale cookies

Een cookie dat gebruikt wordt om de site navigatie te controleren indien de gebruiker deze cookie geaccepteerd heeft

1 jaar

di2

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

has_js

feltenwcs.com

Derde-partij cookies

Cookie gebruikt voor site navigatie om te controleren of in de browser JavaScript is ingeschakeld

Sessie

loc

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

uid

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

um

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

uvc

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

vc

.addthis.com

Derde-partij cookies

Deze cookie is verbonden met de AddThis social sharing

2 jaar

 

Een aantal gebruikte cookies zijn derde-partij cookies. Het proces van toestemming verkrijgen voor deze cookies is complexer, maar we doen alles wat we kunnen om de gebruikers de juiste informatie te verschaffen en hen in staat te stellen om weloverwogen te kunnen kiezen wat op hun apparaat wordt opgeslagen.

Om deze reden verstrekt ons bedrijf de adressen van zulke derde partijen waarnaar verzoeken kunnen worden verzonden of, bij gebreke daarvan, geven wij hier instructies hoe u cookies, die u niet wilt accepteren, kunt verwijderen.

Cookies uitschakelen en wissen

De meeste webbrowsers en apparaten zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als de gebruiker de voorkeur geeft, kan hij / zij meestal kiezen om cookies uit te schakelen door de browser- of apparaat instellingen bij te werken om cookies te verwijderen of te weigeren (bijv. Cookies kunnen worden uitgeschakeld door de instructies van de browser te volgen, die zich meestal in de "Help" bevinden) "Voorkeuren" of "Instellingen" -menu's). Als de gebruiker cookies die al op zijn apparaat staan wenst te verwijderen, moet er worden verwezen naar het gedeelte Help, ondersteuning, geschiedenis of hulpmiddelen in de internetbrowser voor instructies over hoe dit te doen.

Houd er rekening mee dat de keuze om cookies te verwijderen of te weigeren of het gebruik van andere vergelijkbare technologieën te beperken, invloed kan hebben op de toegang tot de website of de functionaliteiten ervan. Raadpleeg voor meer informatie over cookies http://www.youronlinechoices.eu of www.allaboutcookies.org, die beide verdere informatie bevatten over cookies, hoe ze werken en welke keuzes de gebruiker kan maken.

Dataretentie

Persoonlijke gegevens die via de cookies worden verzameld, worden bewaard in een formaat dat de identificatie van de gebruiker toestaat voor niet langer dan 7 dagen, of in ieder geval binnen de tijdslimieten die zijn vastgelegd in toepasselijke wet- en regelgeving. Dit in verband met de behoefte aan het controleren van computercriminaliteit die de Website beschadigt en / of om de rechten van het Bedrijf af te dwingen of te beschermen (in overeenstemming met de bewaartermijnen en statuten van beperkingen voorzien door de wet), waar nodig.

Wanneer het niet langer nodig is in overeenstemming met het bovenstaande, worden de gegevens geannuleerd of geanonimiseerd.

Circulatie van gegevens

Geen enkele informatie verzameld op de website door middel van cookies zal ooit worden gecommuniceerd of verspreid aan niet-gespecificeerde ontvangers.

 • Data rechten

De gebruiker kan op elk moment zijn / haar rechten uitoefenen, waaronder:

 1.  toegang tot zijn / haar persoonlijke gegevens;
 2. onjuiste persoonsgegevens aan hem gerectificeerd te hebben;
 3. het laten wissen van zijn / haar gegevens in de gevallen voorzien door de wet;
 4. waar mogelijk beperkingen op de verwerking verkrijgen;
 5. het aanvragen van draagbaarheid van verstrekte gegevens, d.w.z. ze ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Ook voor het verzenden van dergelijke gegevens naar een andere beheerder, zonder enige belemmering door het bedrijf, in alle situaties waarin dit vereist is volgens de geldende wetgeving;
 6. een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit).

Om deze rechten uit te oefenen, of voor verdere informatie en / of verduidelijkingen over cookies die op deze website zijn geïnstalleerd, kunt u schrijven naar ………

Databeheerder

De gegevensbeheerder is feltenwcs., een onderneming naar ….. recht, met hoofdkantoor op Via …………Het bedrijf is alleen aansprakelijk voor zijn eigen cookies, d.w.z. first-party cookies, terwijl third-party cookies onder het beheer vallen van die bedrijven die in de bovenstaande tabel zijn geïdentificeerd, zoals van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Datum van de jongste versie van dit beleid

Dit cookie beleid kan periodiek geüpdatet worden. Het is voor de gebruiker dus aangeraden om bij ieder websitebezoek het cookie beleid te lezen. Datum van jongste versie van het beleid : 01/06/20000000

 

 

Wanneer het niet langer nodig is in overeenstemming met het bovenstaande, worden de gegevens geannuleerd of geanonimiseerd.

 • Cookies (kruisverwijzing)

Wat betreft de installatie van cookies door deze website, verwijzen wij u naar het Cookiebeleid (inserire link).

 • Overdracht van gegevens naar het buitenland

Gezien het internationale karakter van Feltenwcs activiteiten, is het mogelijk dat gegevens naar het buitenland worden verzonden en daar verwerkt worden, - steeds en uitsluitend voor de bovenstaand beschreven doeleinden -, door bedrijven die deel uitmaken van de Feltenwcs en gevestigd zijn op het grondgebied van de Europese Unie en van niet-Europese landen. 

In dergelijke gevallen is het grensoverschrijdende verkeer van de gegevens naar het buitenland onderworpen aan de specifiek opgestelde garanties ter bescherming van de desbetreffende gegevens door middel van het onderschrijven van de standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor de bescherming van persoonsgegevens of van andere soortgelijke waarborgen.

 • RECHTEN VAN DATA-ONDERWERPEN

De gebruiker kan op elk moment zijn / haar rechten uitoefenen, waaronder:

 1. toegang tot zijn / haar persoonlijke gegevens, het verkrijgen van bewijs van de doeleinden nagestreefd door de verantwoordelijke voor de verwerking, de betrokken categorieën gegevens, de ontvangers aan wie zij kunnen worden bekendgemaakt, de toepasselijke opslagperiode, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen;
 2. onverwijld onjuiste persoonsgegevens aan hem gerectificeerd te hebben;
 3. zijn gegevens laten wissen in de gevallen waarin de wet voorziet;
 4. waar mogelijk beperkingen op de verwerking verkrijgen;
 5. het aanvragen van overdracht van de aan de beheerder verstrekte gegevens, d.w.z. ze ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, ook voor het verzenden van dergelijke gegevens naar een andere beheerder, zonder enige belemmering door het bedrijf, in alle situaties waarin dit vereist is volgens de geldende wetgeving;
 6. een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Om deze rechten uit te oefenen, of voor verdere informatie en / of verduidelijkingen, kunt u schrijven naar feltenwcs.com

 • DATA CONTROLLER

De gegevensbeheerder is Feltenwcs

De Data Protection Officer van de Controller kan gecontacteerd worden door te schrijven naar feltenwcs.com

 • actualisering van beleid

De beheerder heeft het recht om dit Privacy beleid in de loop van de tijd te wijzigen en / of te integreren om te voldoen aan nieuwe wettelijke bepalingen en / of om nieuwe services op te nemen. Om deze reden is elke gebruiker uitgenodigd om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Hieronder wordt de datum gemarkeerd waarop de laatste versie van dit beleid is geüpload.

 

Laatste update: 01/01/2023