Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FELTEN WIRE & CABLE SOLUTIONS B.V. 


FELTEN Wire & Cable Solutions B.V.
Habraken 2401
5507 TM Veldhoven
KvK Eindhoven 51759772

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van FELTEN WCS;
1.2 FELTEN WCS: FELTEN Wire & Cable Solutions B.V., aan FELTEN Wire & Cable Solutions B.V.
verbonden ondernemingen kunnen tevens een beroep kunnen doen op de rechten die op grond
van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden aan FELTEN Wire & Cable Solutions B.V.
toekomen;
1.3 Overeenkomst: alle overeenkomsten, waaronder maar niet beperkt tot (onder)
aannemingsovereenkomsten, raam- en/of deelovereenkomsten tussen FELTEN WCS en
Wederpartij, alsmede iedere andere opdracht die Wederpartij aan FELTEN WCS verstrekt, alsmede
alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden;
1.4 Partijen: FELTEN WCS en Wederpartij;
1.5 Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met FELTEN WCS een Overeenkomst aangaat
of wenst aan te gaan, die goederen of diensten afneemt van, geleverd krijgt van en/of koopt bij
FELTEN WCS en ieder ander die een bestelling plaatst bij en in onderhandeling treedt met FELTEN
WCS.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, verbintenis en
rechtsverhouding, waaronder maar niet beperkt tot alle huidige en toekomstige aanvragen,
offertes, aanbiedingen, opdrachten, orders, bevestigingen, leveringen, samenwerkingen, diensten
en rechtshandelingen, tussen Partijen.
2.2 Afwijkingen en/of wijzigingen en/of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen
schriftelijk en uitdrukkelijk overeen worden gekomen door een daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van FELTEN WCS en gelden alleen voor de specifieke Overeenkomst waarvoor
deze zijn gemaakt. Bij een volgende Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden onverkort van
toepassing.
2.3 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Wederpartij worden uitdrukkelijk
van de hand gewezen en vinden geen toepassing.
2.4 In geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden
prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
2.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van werknemers van FELTEN WCS en
derden die door FELTEN WCS bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.
2.6 De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is leidend.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1 Offertes en aanbiedingen van FELTEN WCS zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de
werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat FELTEN WCS schriftelijk een opdracht heeft
bevestigd of aanbod of offerte heeft aanvaard.
3.3 Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst zijn slechts geldig indien
schriftelijk overeengekomen met een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van FELTEN WCS.
3.4 Een Overeenkomst gesloten met een vertegenwoordiger of tussenpersoon van FELTEN WCS is
slechts rechtsgeldig indien en voor zover de vertegenwoordiger beschikt over een daartoe
strekkende schriftelijke volmacht. Volmachten kunnen schriftelijk worden opgevraagd en zijn
tevens op het kantoor van FELTEN WCS voor inzage beschikbaar.
3.5 Informatie die is verstrekt voorafgaand aan de bevestiging van een opdracht, aanbod of offerte,
waaronder maar niet beperkt tot informatie over eigenschappen van de te leveren goederen,
monsters en tekeningen, is alleen bindend indien schriftelijk door een daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van FELTEN WCS bevestigd bij de opdrachtbevestiging.
3.6 Informatie via www.feltenwcs.com, andere FELTEN WCS websites, brochures, advertenties en
andere (product)documentatie van FELTEN WCS, waaronder maar niet beperkt tot aangegeven
maten, volumes, gewichten, kleuren, materialen, artikelomschrijvingen, verpakkingssoorten en
verpakkingseenheden, is indicatief.
3.7 Wederpartij is gehouden eventuele significante wijzigingen betreffende de uitvoering van een door
haar verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan FELTEN WCS ter kennis te brengen. De opdracht
met betrekking tot welke een dergelijke wijziging wordt opgegeven, wordt beschouwd als een
nieuwe opdracht die slechts tot een Overeenkomst leidt indien FELTEN WCS die opdracht
schriftelijk aanvaardt. Bij niet-aanvaarding van de nieuwe opdracht door FELTEN WCS vervalt de
oorspronkelijke opdracht en ontstaan wederzijdse ongedaanmakingsverbintenissen voor het
eventueel reeds gepresteerde. Ingeval de reeds geleverde (deel)prestatie in redelijkheid niet
ongedaan te maken is, ontstaat een plicht tot vergoeding van de waarde – af te leiden uit de
betreffende factuurwaarde – van de reeds geleverde prestatie. FELTEN WCS is bevoegd de aan
een wijziging in de uitvoering verbonden bijkomende kosten bij Wederpartij in rekening te
brengen.
3.8 Wederpartij is niet bevoegd, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FELTEN WCS,
een reeds verstrekte opdracht te herroepen. In het geval dat FELTEN WCS toestemt in de
herroeping van een verstrekte opdracht blijft FELTEN WCS gerechtigd tot behoud van de eventueel
reeds gedane aanbetaling.
3.9 Aanbiedingen en offertes die FELTEN WCS op haar website in welke vorm dan ook op haar website
heeft uitgegeven, zijn zonder enige verplichting, zijn niet bindend voor FELTEN WCS en vormen
slechts een uitnodiging aan de Wederpartij om een bestelling bij FELTEN WCS te plaatsen. Alle
door de Wederpartij ingediende bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding door FELTEN WCS.
3.10 Bij het bestellen via de website van FELTEN WCS wordt de Wederpartij verzocht de details van
een bestelling te bekijken, en zal FELTEN WCS de algemene voorwaarden beschikbaar stellen voor
raadpleging, opslaan en afdrukken door de Wederpartij, alvorens de order elektronisch te
bevestigen. Wanneer de Wederpartij de bestelling bevestigt door op de bestelknop te klikken,
verklaart de Wederpartij de bestelling te plaatsen en de Algemene voorwaarden te accepteren.
Een dergelijke bestelling wordt beschouwd als een "aanbod" als in artikel 6:217 van het Burgerlijk
Wetboek.
3.11 FELTEN WCS registreert zo snel mogelijk de ontvangst van een bestelling die via haar website is
geplaatst en stuurt u een bijbehorende orderregistratie. Deze orderregistratie is een bevestiging
dat FELTEN WCS de bestelling heeft ontvangen en bevestigt niet dat FELTEN WCS het aanbod van
de Wederpartij om de bestelde producten te kopen als in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek,
definitief heeft geaccepteerd. Elke bindende Overeenkomst zal worden gesloten op het moment
dat de Wederpartij een orderbevestiging ontvangt als reactie op de bestelling, overeenkomstig de
voorwaarden vermeld in het aanbod en in deze Algemene Voorwaarden.
3.12 FELTEN WCS behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook geen bestelling via haar website
te accepteren.

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN KOSTEN
4.1 Prijzen van FELTEN WCS zijn exclusief BTW en/of andere heffingen, accijnzen en invoerrechten,
maar inclusief verpakking. Prijzen van FELTEN WCS zijn gebaseerd op standaardlengtes en de ten
tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst geldende grondstofprijzen. Voor afwijkingen
van standaardlengtes zijn knipkosten verschuldigd.
4.2 FELTEN WCS is gerechtigd om na de totstandkoming van de Overeenkomst opgetreden
prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, waaronder maar niet beperkt tot prijzen van
grondstoffen, invoering en/of verhoging van belastingen en/of andere heffingen, door te
berekenen aan de Wederpartij, ongeacht of deze prijsstijgingen ten tijde van de totstandkoming
van de Overeenkomst voorzienbaar waren.
4.3 Extra kosten, waaronder maar niet beperkt tot loon-, materiaal en transportkosten, als gevolg
van wijzigingen in de Overeenkomst, aanvullende instructies of voorwaarden en/of veranderingen
in de omstandigheden en voorwaarden van uitvoering van de Overeenkomst, dan wel afwijkende
eisen van Wederpartij met betrekking tot het tijdstip van levering en/of te leveren materialen
worden door FELTEN WCS aan Wederpartij in rekening gebracht.
4.4 De bij de opdrachtbevestiging gegeven prijs is van toepassing, bij ontbreken waarvan de prijs van
de leveringsdatum geldt.

ARTIKEL 5. BETALING
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
5.2 FELTEN WCS is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling te
vorderen.
5.3 Wanneer geen vooruitbetaling wordt verricht of zekerheid wordt gesteld, is FELTEN WCS
gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verplichtingen uit de betreffende en
andere Overeenkomsten met Wederpartij op te schorten, een en ander onverminderd haar overige
bevoegdheden op grond van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de wet.
5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling direct
en van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment van intreden van het verzuim tot het moment
van algehele betaling is de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6:119a BW verschuldigd.
5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de invordering van
betalingen komen voor rekening van Wederpartij.

ARTIKEL 6. UITVOERING OVEREENKOMST
6.1 FELTEN WCS kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van haar verplichtingen aan te
vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de mogelijk
overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.
6.2 De uitvoering van de Overeenkomst door FELTEN WCS dan wel door FELTEN WCS ingeschakelde
derden geschiedt binnen de normale werktijden van FELTEN WCS. FELTEN WCS is enkel verplicht
buiten deze werktijden te werken indien Partijen dit schriftelijk overeenkomen. Wederpartij zal in
dat geval verplicht raken tot een redelijke vergoeding van de overuren.
6.3 Wederpartij zorgt ervoor dat FELTEN WCS tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van
de Overeenkomst benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door
Wederpartij voor de uitvoering van de Overeenkomst te verschaffen gegevens.
6.4 Wederpartij dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals
bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van FELTEN WCS behoren, zodanig en zo
tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen vertraging
ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient Wederpartij
FELTEN WCS hiervan terstond in kennis te stellen.
6.5 Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken
die van haar afkomstig zijn dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier
moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
6.6 Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door haar
verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
6.7 Indien FELTEN WCS dan wel door FELTEN WCS in te schakelen derden de uitvoering van de
Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk in een aan Wederpartij (diens risicosfeer) toebehorende
omgeving verricht, zal Wederpartij zorgdragen voor de veiligheid op de werkplek. De werkplek
moet voldoen aan de normen en verplichtingen zoals genoemd in de Arbowetgeving (verzamelde
term voor verschillende wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden). Wederpartij is
verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden ter plekke en is als zodanig dan ook
aansprakelijk als schade zich voordoet. Wederpartij vrijwaart FELTEN WCS voor schade die is
ontstaan op grond van dit artikel.
6.8 Het niet voldoen aan de verplichtingen conform dit artikel kwalificeert als wanprestatie van
Wederpartij op grond van artikel 6:74 BW dan wel als het plegen van een onrechtmatige daad
(artikel 6:162 BW) jegens FELTEN WCS. Indien het personeel van FELTEN WCS aansprakelijk stelt
op grond van artikel 7:658 BW dan wel door FELTEN WCS ingeschakelde derden haar aansprakelijk
stellen op grond van artikel 6:171 BW of een daarmee vergelijkbare bepaling, omdat Wederpartij
niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel, heeft FELTEN WCS een
vordering tot betaling van schadevergoeding door Wederpartij op grond van artikel 6:74 BW
respectievelijk artikel 6:162 BW.
6.9 FELTEN WCS is te allen tijde bevoegd opdrachten te weigeren waarbij het personeel van FELTEN
WCS dan wel door haar ingeschakelde derden blootgesteld worden aan de gevaren of
omstandigheden strijdig met de Arbowetgeving. FELTEN WCS is niet aansprakelijk voor schade
ontstaan uit deze weigering.

ARTIKEL 7. LEVERTIJD
7.1 Leveringstermijnen zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding
van een leveringstermijn levert geen grond op voor opschorting, schadevergoeding, opzegging of
(gedeeltelijke) ontbinding.
7.2 Leveringstermijnen gaan in na bevestiging van de opdracht door FELTEN WCS zoals bedoeld in
artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, doch niet eerder dan na vervulling van formaliteiten
en na ontvangst van alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, tekeningen,
betalingen, vooruitbetalingen en zekerheden.
7.3 Extra leveringen of werkzaamheden op verzoek van Wederpartij buiten de oorspronkelijke
opdracht vallen niet onder de initieel overeengekomen levertermijn.

ARTIKEL 8. LEVERING
8.1 Levering en risico-overgang vanaf het FELTEN WCS centraal magazijn in Veldhoven vinden voor
Nederland en België plaats op basis van de conditie DDP ‘Delivered Duty Paid’, tenzij anders
overeengekomen.
Levering en risico-overgang vanaf andere vestigingen en locaties vinden plaats op basis van FCA
‘Free Carrier’ (Incoterms, laatste versie), tenzij anders overeengekomen.
8.2 Indien FELTEN WCS vervoer verzorgt, geschiedt dit kosteloos voor opdrachten van meer dan EUR
500,- excl. BTW of de tegenwaarde hiervan in buitenlandse valuta. Bij opdrachten met een lagere
waarde is EUR 45,- kleine orderkosten verschuldigd. Vervoer geschiedt te allen tijden voor risico
van de Wederpartij.
8.3 Leveringen kunnen geschieden in deellengtes. Geleverde lengtes kunnen 10% afwijken van de
opgegeven lengtes.
8.4 Levering geschiedt in door FELTEN WCS vastgestelde verpakkingen. FELTEN WCS aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor de gehanteerde verpakkingen. Gebruikte verpakkingen worden niet
teruggenomen.

ARTIKEL 9. RETOURVOORWAARDEN
9.1 Na een geldige reclamatie door Wederpartij in overeenstemming met artikel 12 van de Algemene
Voorwaarden bevestigt FELTEN WCS dit tijdig via een schriftelijke kennisgeving van de teruggave
met instemming van de voorwaarden. Hierna volgt de vrijgave van een retournummer richting
Wederpartij.
9.2 Op het moment van reclamatie door Wederpartij mag de order waar de reclamatie betrekking op
heeft niet ouder zijn dan 6 maanden. De orderbevestiging, pakbon en factuur dienen in dit geval
overgelegd te worden aan FELTEN WCS.
9.3 Goederen dienen technisch en visueel in perfecte staat, in de originele verpakking, en voorzien
van een identificeerbaar etiket, retour gezonden te worden.
9.4 Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Wederpartij.
9.5 Heropslagkosten van retourgoederen worden in rekening gebracht, afhankelijk van de
verkoopwaarde van de goederen.
9.6 Goederen welke speciaal voor de Wederpartij geproduceerd zijn worden niet retour genomen door
FELTEN WCS, evenals goederen die door kniplengtes op maat zijn vervaardigd.
9.7 Indien aan alle retourvoorwaarden zoals omschreven in dit artikel en artikel 12 van de Algemene
Voorwaarden is voldaan, ontvangt Wederpartij een creditnota over 70% van het aankoopbedrag
van de retour genomen goederen.
9.8 Na vrijgave van het retournummer dienen de goederen binnen 2 weken door Wederpartij
rechtstreeks teruggestuurd te zijn naar FELTEN WCS te Veldhoven. Na deze termijn vervalt het
recht om goederen te retourneren.

ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Eigendom van de verkochte, afgeleverde of geleverde goederen en/of prestaties gaat slechts over
op Wederpartij na volledige betaling van al hetgeen ter zake van de betreffende goederen en/of
prestaties verschuldigd is.
10.2 Totdat de volledige eigendom wordt verkregen is Wederpartij niet gerechtigd, en is het voor
Wederpartij niet mogelijk, de betreffende goederen te vervreemden, te verpanden of anderszins
te bezwaren ten behoeve van derden, behoudens en voor zover dit in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
10.3 Wederpartij zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig, afgescheiden en
voldoende herkenbaar als zaken van FELTEN WCS bewaren.
10.4 Wederpartij verleent FELTEN WCS te allen tijde vrije toegang tot terreinen en/of gebouwen ter
inspectie van zaken en ter uitoefening van haar rechten.
10.5 Vorderingen ter zake van verkoop van geheel of gedeeltelijk aan FELTEN WCS toebehorende
goederen of anderszins uit overtreding van het eigendomsvoorbehoud verkregen voordelen
alsmede rechten ter zake van een uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst worden op
voorhand door Wederpartij tot zekerheid aan FELTEN WCS gecedeerd.
10.6 Wederpartij verschaft op verzoek van FELTEN WCS onmiddellijk en schriftelijk alle informatie met
betrekking tot de geheel of gedeeltelijk aan FELTEN WCS in eigendom toebehorende goederen,
in het bijzonder over rechten van derden op deze goederen.
10.7 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Wederpartij de beslagleggende
deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op het eigendomsvoorbehoud van FELTEN
WCS wijzen en FELTEN WCS onmiddellijk schriftelijk van de situatie op de hoogte brengen.

ARTIKEL 11. ANNULERING
11.1 Eenmaal door FELTEN WCS bevestigde opdrachten en Overeenkomsten kunnen niet door
Wederpartij geannuleerd worden, tenzij FELTEN WCS hiermee instemt.
11.2 Bij geldige annulering zoals bedoeld in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden is Wederpartij
een vergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten
plus winstderving dit bedrag te boven gaan, in welk geval de werkelijke kosten verschuldigd zijn.
Gemaakte kosten omvatten onder andere al dan niet op termijn ingekochte materialen en
grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen de door FELTEN WCS betaalde prijs, inclusief
loonkosten.
11.3 Alle aanspraken of rechten van Wederpartij terzake van het reeds door FELTEN WCS gepresteerde
vervallen in geval van annulering.
11.4 In geval van annulering vrijwaart Wederpartij FELTEN WCS tegen vorderingen van derden als
gevolg van de annulering van de opdracht.

ARTIKEL 12. RECLAME
12.1 Wederpartij is verplicht de goederen onmiddellijk na levering te inspecteren op kwaliteit en
eventuele tekortkomingen.
12.2 Reclamaties dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk en met redenen omkleed te worden
medegedeeld. Indien niet binnen 14 dagen na levering wordt gereclameerd, dan geldt de levering
als onvoorwaardelijk aanvaard en wordt Wederpartij geacht afstand te hebben gedaan van alle
rechten en bevoegdheden die Wederpartij op grond van de Overeenkomst, deze Algemene
Voorwaarden en de wet ter beschikking staan. Bewijs van tijdige reclamatie rust op Wederpartij.
12.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de onder 2 genoemde termijn kunnen worden
geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en binnen de geldende garantie termijn te
worden gemeld.
12.4 Geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties in onder andere kwaliteit, hoeveelheid en kleur
bieden geen grond voor reclamaties, verrekening, schadevergoeding, annulering, opzegging,
ontbinding of opschorting door Wederpartij.
12.5 Goederen kunnen enkel retour worden gezonden na geldige reclamatie en schriftelijke acceptatie
van de retourzending door FELTEN WCS, een en ander met inachtneming van artikel 9 van de
Algemene Voorwaarden. Instructies bij de retour van FELTEN WCS dienen, op straffe van verval
van recht, te worden nageleefd.
12.6 Reclamaties vormen geen grond voor verrekening, schadevergoeding, annulering, opzegging,
ontbinding of opschorting door Wederpartij.

ARTIKEL 13. GARANTIE
13.1 FELTEN WCS verleent alleen garantie voor materiaal- en fabricagefouten bij gebruik onder normale
omstandigheden tot zes maanden na aflevering.
13.2 De aansprakelijkheid uit hoofde van de onder artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden
genoemde garantie is beperkt tot herstel, gehele of gedeeltelijke terugname of vervanging, een
en ander ter beoordeling van FELTEN WCS.
13.3 De in verband met deze garantie mogelijk te verrichten reparaties, bewerkingen en inspecties
geschieden voor risico van Wederpartij.
13.4 Iedere aanspraak op de onder artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie
vervalt indien:
a. de gebreken zichtbare gebreken zijn die niet binnen 14 dagen na levering dan wel
inontvangstname en controle zoals bedoeld in artikel 11.1 van deze Algemene
Voorwaarden schriftelijk aan FELTEN WCS zijn medegedeeld;
b. de gebreken onzichtbare gebreken zijn die niet binnen 14 dagen nadat zij zijn ontdekt dan
wel redelijkerwijs konden worden ontdekt schriftelijk aan FELTEN WCS zijn medegedeeld;
c. de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of een andere oorzaak dan de
ondeugdelijkheid van het materiaal of de fabricage;
d. de gebreken te maken hebben met montage dan wel installatie, ongeacht of de montage
of installatie door FELTEN WCS of door Wederpartij is verricht;
e. de oorzaak van de gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond;
f. de voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere specifiek geldende
garantievoorschriften niet stipt en volledig zijn nagekomen;
g. Wederpartij zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van FELTEN WCS
(gedurende de garantietermijn) wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft
verricht of heeft laat verrichten;
h. Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van
enige Overeenkomst met FELTEN WCS.
13.5 Voor onderdelen die niet door FELTEN WCS zijn vervaardigd en geproduceerd wordt slechts
garantie verleend indien en voor zover FELTEN WCS garantie heeft verkregen van haar leverancier
en daar aanspraak op kan maken.
13.6 Garantie wordt niet verleend op zaken, materialen, fabricagemethoden en ontwerpen die door
Wederpartij zijn voorgeschreven, alsmede voor alle gebreken die hierdoor bij andere materialen
en goederen direct of indirect zijn veroorzaakt.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Iedere aansprakelijkheid van FELTEN WCS anders dan aanspraken op de garantiebepaling van
deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten, behoudens en voor zover Wederpartij kan aantonen
dat sprake is van opzet van FELTEN WCS.
14.2 Indien en voor zover op FELTEN WCS enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan
ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijden beperkt tot het bedrag waarvoor FELTEN WCS
verzekerd is en dat onder de desbetreffende verzekering wordt uitgekeerd door de verzekeraar.
14.3 Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de verzekering valt is de
aansprakelijkheid van FELTEN WCS te allen tijde beperkt tot de (deel)factuurwaarde van de
betreffende levering, excl. BTW.
14.4 FELTEN WCS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, gevolgschade,
vertragingsschade, winstderving, reputatieschade en milieuschade of vorderingen voor de
naleving van sociale verzekeringswetten en belastingwetten door Wederpartij en/of door
Wederpartij ingeschakelde derden. Tevens is FELTEN WCS in geen geval aansprakelijk voor schade
en/of boete(s) ten gevolge van het (doen) exporteren van de goederen door Wederpartij of
derden, in het bijzonder niet indien de goederen niet voldoen aan de wettelijke en andere normen
van het land waarnaar wordt geëxporteerd.
14.5 FELTEN WCS is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt
met het gebruik van de goederen in toepassingen voor directe lucht- en ruimtevaart.

ARTIKEL 15. VERVALTERMIJN
15.1 Elke vordering jegens FELTEN WCS vervalt door het enkele verloop van 12 maanden, welke
termijn aanvangt op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel
de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd
het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot
gebreken, beschadiging, waardevermindering of verlies van goederen aan op de dag volgende op
die waarop de goederen zijn geleverd zoals bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden,
dan wel, indien geen levering heeft plaatsgevonden de dag waarop de goederen hadden moeten
worden geleverd.

ARTIKEL 16. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
16.1 Wederpartij vrijwaart FELTEN WCS voor alle aanspraken van derden op grond van
productenaansprakelijkheid die na aflevering door FELTEN WCS optreden.
16.2 Wederpartij is gehouden om binnen 3 dagen nadat Wederpartij is aangesproken op grond van de
wettelijke regeling van productaansprakelijkheid FELTEN WCS hiervan op de hoogte te stellen.
Waar mogelijk zal FELTEN WCS medewerking verlenen aan de afhandeling van de
aansprakelijkheidstelling.

ARTIKEL 17. OVERMACHT
17.1 In geval van overmacht is FELTEN WCS bevoegd haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te
schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen,
zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en rente aan Wederpartij gehouden te zijn.
17.2 Onder overmacht aan de zijde van FELTEN WCS wordt in ieder geval (mede) begrepen:
a. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of
energievoorzieningen;
b. stagnatie in Nederland en/of andere landen in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of
energie;
c. niet of niet tijdige levering aan FELTEN WCS door leveranciers in Nederland en/of andere
landen;
d. brand of andere ongevallen in het bedrijf van FELTEN WCS;
e. werkstakingen en/of niet kunnen beschikken over voldoende c.q. gekwalificeerde
personen;
f. verlies of beschadiging van goederen bij transport;
g. natuurgeweld of andere van buiten komende omstandigheden;
h. oorlog(en) en andere onrusten, sanctiewetgeving, handelsblokkade(s) en andere
publiekrechtelijke verhindering.

ARTIKEL 18. VRIJWARING
18.1 Wederpartij vrijwaart FELTEN WCS voor alle vorderingen en aanspraken van derden en de daaruit
voortvloeiende kosten en schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 19. ONTBINDING
19.1 Indien Wederpartij in gebreke is bij de nakoming van enige verplichting, waaronder maar niet
beperkt tot betaling, onder de Overeenkomst jegens FELTEN WCS, is FELTEN WCS zonder
ingebrekestelling bevoegd de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het
recht van FELTEN WCS op volledige vergoeding van kosten, schade, rente, gederfde winst en alle
verdere rechten op grond van de wet.
19.2 De bevoegdheid tot ontbinding komt FELTEN WCS ook toe indien FELTEN WCS oordeelt dat
Wederpartij verminderd kredietwaardig is, dan wel dat Wederpartij voorlopige surséance van
betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of bij staking of liquidatie van de
onderneming van Wederpartij.
19.3 De geleden en nog te lijden schade zoals bedoeld in bovengenoemde bepalingen bedraagt ten
minste 10% van de overeengekomen prijs, zonder dat FELTEN WCS gehouden is aan te tonen dat
deze schade is of zal worden geleden.

ARTIKEL 20. INTELLECTUELE EIGENDOM
20.1 Intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten,
modellenrechten, tekeningen, illustraties en rechten op handelsnamen, blijven te allen tijde
exclusief aan FELTEN WCS behoren.
20.2 Indien Wederpartij de bevoegdheid wordt verleend van enig recht van FELTEN WCS als onder
artikel 20.1 van deze Algemene Voorwaarden bedoeld gebruik te maken, vervalt deze
bevoegdheid in elk geval aan het eind van de looptijd van de Overeenkomst.
20.3 Wederpartij vrijwaart FELTEN WCS voor aansprakelijkheid wegens schending van octrooien,
licenties of andere rechten als gevolg van gebruik van door of vanwege Wederpartij verstrekte
gegevens.

ARTIKEL 21. GEHEIMHOUDING
21.1 Wederpartij verbindt zicht ertoe dat zij, haar medewerkers, aan haar verbonden entiteiten en/of
derden die door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld geen
vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Overeenkomst, de onderneming, relaties en
bedrijfsvoering van FELTEN WCS, waaronder mede begrepen informatie over of met betrekking
tot productiefaciliteiten, productieprocessen, installaties, apparatuur, kosten, klanten en klachten,
openbaar zal maken behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FELTEN WCS.
21.2 De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 20.1 geldt niet voor informatie waarvan de Wederpartij
met behulp van schriftelijk bewijs kan aantonen dat deze:
a. op het moment van openbaarmaking reeds algemeen bekend of beschikbaar was of dit
nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten van Wederpartij, of;
b. door Wederpartij zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door FELTEN
WCS geopenbaarde informatie, of;
c. op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende
instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of
een ander overheidsorgaan, door Wederpartij openbaar moet worden gemaakt. In dat
geval zal Wederpartij FELTEN WCS hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang
van de openbaarmaking door Wederpartij, in overleg met FELTEN WCS, kan worden
beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is.
21.3 Wederpartij verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,- voor iedere overtreding,
te vermeerderen met EUR 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks
onverminderd FELTEN WCS’s recht op schadevergoeding op grond van de wet.
21.4 Ook na de beëindiging dan wel ontbinding van een Overeenkomst zullen Partijen nog ten minste
drie jaren gebonden blijven aan de in deze bepaling opgenomen geheimhoudingsverplichting.

ARTIKEL 22. NIETIGHEID
22.1 Indien een van de bedingen van deze Algemene Voorwaarden vernietigd wordt, nietig wordt
geoordeeld of op andere wijze onverbindend blijkt te zijn, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid
van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden en zullen partijen in goed overleg een
zoveel mogelijk op het betreffende beding gelijkende geldige bepaling overeenkomen.

ARTIKEL 23. TOEPASSELIJK RECHT
23.1 De rechtsverhouding tussen FELTEN WCS en Wederpartij wordt uitsluitend beheerst door
Nederlands recht. Toepasselijkheid van het VNVerdrag inzake Internationale
Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

ARTIKEL 24. BEVOEGDE RECHTER
24.1 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen FELTEN WCS
en Wederpartij, de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, iedere aanbieding, offerte en
opdracht of verbintenis aan en/of met FELTEN WCS, worden exclusief beslecht door de Rechtbank
Oost-Brabant locatie ‘s-Hertogenbosch, onverminderd het recht van FELTEN WCS om geschillen
voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van Wederpartij.

Veldhoven, september 2022